KEXAK ETA ERREKLAMAZIOAK

Gure elkargokideren batek edo Elkargoak berak emandako zerbitzua edo laguntza dela-eta kexaren bat baduzu, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Bulegoarekin, Eusko Jaurlaritzako Kontsumo Sailarekin eta/edo gure Elkargoarekin harremanetan jartzeko eskatzen dizugu, GHEE-CEESPVren Kexa eta Erreklamazioen Prozedurari jarraituz.

  1. Kexak eta erreklamazioak idatziz aurkeztu beharko dira, eta idazkaritza teknikoan aurkeztu.
  2. Behar bezala identifikatutako pertsonek aurkeztu beharko dituzte kexak eta erreklamazioak.
  3. Kexa eta erreklamazioak posta elektroniko edo arruntaren bidez onartuko dira, eta Elkargoak behar dituen erraztasun eta eskubide guztiak gordeko ditu, esku hartzen duten pertsonen identitateak egiaztatzeko.
  4. Ebazpena emango da, eta alderdi interesdunei jakinaraziko zaie.
  5. Lau hilabeteko epean ebazpenik eman ez bada, kexa ezetsitzat jo beharko da. Ordezkariak kontratua suntsiarazteko epea luzatu ahal izango du, beste lau hilabetez gehienez, egoki iritzitako kasuetan. Luzapen hori alderdi interesdunei jakinarazi beharko zaie.
  6. Ordezkariak eta/edo Gobernu Batzordeak gai horri buruz emandako ebazpenaren aurka errekurtsoa aurkeztu ahal izango da auzitegi eta epaitegietan, indarrean dagoen ordenamendu juridikoan ezarritakoaren arabera.

Zure kexak eta erreklamazioak inprimaki honen bidez bidal ditzakezu: INPRIMAKIA.